วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย การฝังศพ สมัยก่อนประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์ตอนต้น


ประเพณีไทยและคติในเรื่องของการอาบน้ำศพ

คติในเรื่องของการอาบน้ำศพตามประเพณีไทยนั้น กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงนิพนธ์เรื่องก่อนประวัติศาสตร์ตอนหนึ่งกล่าวว่า มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ หรือแม้แต่มนุษย์ที่ยังป่าเถื่อนในปัจจุบันนี้
ชอบเอาอะไรทาตัวเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั่วทุกแห่งในที่ที่มีดินแดง

พวกมนุษย์ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ชอบเอาดินแดงทาตัว เมื่อดึกดำบรรพ์นั้น ด้วยเหตุว่าโลหิตเป็นกำลังของมนุษย์ ถ้าโลหิตตกย่อมหมดกำลังลง ถ้าโลหิตตกไม่หยุดก็เลยตาย

พิจารณาเห็นว่าโลหิตผิดกับน้ำอื่นด้วยสีแดงจึงเชื่อว่าสีแดงอาจทำให้เกิดกำลัง จึงเอาดินแดงทาตัวเหมือนทายาบำรุงกำลัง