วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีไทยเดือนสิบสอง เทศน์มหาชาติตามประเพณีไทยทีสืบต่อกันมายาวนานมาแต่โบราณกาล งานเอาบุญหรืองานบุญเทศมหาชาติจะมีขึ้นในเดือนสิบสอง การเทศน์มหาชาติของล้านนานั้นปรากฏในรูปของประเพณี คือ ประเพณีตั้งธรรมและประเพณีตั้งธรรมหลวง

สำหรับประเพณีตั้งธรรม หมายถึง การเทศน์เรื่องทั่วไป พระนักเทศน์อาจจะเทศน์เรื่องชาดกทั้งในนิบาตและนอกนิบาตตามแต่โอกาสของงาน เช่น การเทศน์เรื่องพระมาลัยทรงโปรด อาจจะใช้เทศน์ทั้งงานแต่งงานและงานศพ การเทศน์เรื่องพรหมจักร หรมานและลังกาสิบโหอาจจะใช้ในงานขึ้นปีใหม่ รวมทั้งการเทศน์มหาชาติตามประเพณีต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ วันขึ้นปีใหม่ และในพิธีสืบชะตา การเทศน์เรื่องมหาชาติในล้านนานับว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวล้านนา เพราะเรื่องมหาชาตินั้นได้ผนวกเข้าไปกับประเพณีตั้งธรรมหลวงอีกด้วย