วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีไทยเทศน์คาถาพัน 13-14 ธันวาคม 2555 ณ.ศาลหลักเมือง ลำปางประชาสัมพันธ์ ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดลำปางมาร่วมเป็นเจ้าภาพกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีไทยเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อันก่าแก่โบราณ และเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศที่ศรัทธาในพุทธศาสนาเข้าร่วม โครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน หรือเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ

"วันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณศาลหลักเมือง จังหวัดลำปาง "

สถานที่จัดงาน : งานนี้จัดขึ้นในวันที่ 13-14 ธันวาคม 2555 ณ บริเวณศาลหลักเมือง ลานประดิษฐานพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ (หลวงพ่อดำ) อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สำหรับพระธรรมคัมภีร์ที่นำมาเทศน์ ในงานตั้งธรรมหลวงเทศน์มหาชาติครั้งนี้ มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ 1,000 คาถาจึงเรียกเป็นสำนวนชาวบ้านว่า "เทศน์คาถาพัน" 

ประเพณีการเทศน์มหาชาติของราษฎรนั้นปกติจะมีระหว่างเดือน 12 กับเดือนอ้าย (ตามปฏิทินจันทรคติ) อุบาสกอุบาสิกามักรับเป็นเจ้าของกัณฑ์เทศน์คนละ 1 กัณฑ์ ผู้ใดรับเป็นเจ้าของกัณฑ์ใด ก็จัดเครื่องบูชาและเมื่อถึงเวลาเทศน์กัณฑ์นั้นก็ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพ

เจ้าของกัณฑ์มักจะประกวดกันในการจัดเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียนสำหรับถวายพระนั้น จัดเป็นชุดตามจำนวนพระคาถาในกัณฑ์ที่เป็นเจ้าของ เทศน์มหาชาติเป็นการบำเพ็ญกุศลที่ครึกครื้นในรอบปี ส่วนสถานที่ที่จะมีการเทศน์ชาวบ้านจะช่วยกันตกแต่งประดับประดาด้วยต้นกล้วยต้นอ้อยให้ดูเป็นป่าสมมติ เหมือนกับว่าเป็นนิโครธาราม สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทานเทศนาเรื่องมหาเวสสันดรชาดก นอกจากนั้นก็ประดับประดาด้วยราชวัตรฉัตรธงอีกด้วย เวลาค่ำก็ตามประทีปโคมไฟ ส่วนน้ำที่ตั้งในบริเวณปริมณฑลที่มีการเทศน์มหาชาติ ถือกันว่าเป็นน้ำมนต์ปัดเสนียดจัญไร

สำหรับในปี 2555 นี้ ทางจังหวัดลำปาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดลำปาง มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตแพร่ ห้องเรียนวัดบุญวาทย์วิหาร และคณะศรัทธาประชาชน ได้จัดตั้งโครงการตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ) เฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดลำปาง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2555 ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันถวายทาน เป็นพุทธบูชาเพื่อเฉลิมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ แห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 85 พรรษา และเพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีให้ชาวพุทธมีโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลรับฟังการเทศน์มหาชาติ ตามคตินิยมความเชื่อที่มีมาแต่โบราณที่ว่า

 "บุคคลใดที่ตั้งใจฟังธรรมมหาชาติจนจบ 13 กัณฑ์ ภายในวันหนึ่งคืนหนึ่ง ผู้นั้นจะวุฒิจำเริญด้วยสมบัตินานาประการในปัจจุบัน และจะได้เกิดร่วมศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรย ในอนาคต"

ซึ่งพระศรีอาริยเมตไตรยทรงตรัสว่า พระองค์จะเสด็จมาอุบัติเมื่อสิ้นพุทธกาลคือ พ.ศ.5000 อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างความสมานสามัคคีของคนในชุมชน ให้รู้จักการทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบร่วมกัน ตลอดจนเพื่อเป็นการรักษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมล้านนาและภูมิปัญญาของบรรพชนให้เป็นแบบอย่างแก่ อนุชนรุ่นหลังไว้สืบต่อไป