วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ประเพณีไทยกับ คำขวัญประจำจังหวัด : อัตลักษณ์ความเป็นท้องถิ่น


ตราประจำจังหวัดบุรีรัมย์

คำขวัญประจำจังหวัดในประเทศไทยทั้ง 76 จังหวัดนั้น ส่วนใหญ่มักจะนำลักษณะโดดเด่นทั้งทางภูมิประเทศ ผู้คน อาหาร ประเพณีวัฒนธรรม มาแต่งเป็นข้อความสั้น ๆ ที่คล้องจองกัน คำขวัญประจำจังหวัด เป็นคำขวัญที่แต่ละจังหวัดในประเทศไทยแต่งขึ้น เพื่อบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ ความภาคภูมิใจ และความโดดเด่นที่มีอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ

มักเป็นคำคล้องจองสั้น ๆ เพื่อให้จดจำง่าย นอกจากคำขวัญประจำจังหวัดแล้ว ปัจจุบันยังมีการแต่งคำขวัญประจำท้องถิ่นในส่วนย่อยลงไปอีก เช่น คำขวัญประจำอำเภอ คำขวัญประจำเขต (ในกรุงเทพมหานคร) เป็นต้น

คำขวัญประจำจังหวัดแยกตามภาคติตตามโพสต์หน้าจ้า......